पाश्वचित्र निर्माणका लागि अाशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना